Sąlygos ir taisyklės

Naudojimosi sąlygos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos

Extrajoby.com yra interneto svetainė (toliau – Interneto svetainė), kurioje lankytojai gali talpinti, ieškoti, skelbtis, siūlyti darbą ir peržiūrėti su darbo pasiūlymais ar su darbo paieška susijusius skelbimus, kitą informaciją, pavyzdžiui, savo profilius ar gyvenimo aprašymus ir pan. (toliau – Skelbimas) bei naudotis kitomis paslaugomis.

Interneto svetainė nėra informacijos, pateikiamos Interneto svetainėje, savininkė. Interneto svetainėje tik patalpinta informacija apie aktualius darbo pasiūlymus ir paieškas. Joje gali būti skelbiama ir kita Interneto svetainės savininko ir (ar) trečiųjų asmenų, informacija.

Šiose naudojimosi taisyklėse (toliau – Taisyklės) terminas „paslaugos“ suprantamas kaip suteikimas galimybės atlikti bet kokius veiksmus, kuriuos galima atlikti Interneto svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, Interneto svetainėje teikiamos informacijos apie siūlomas laisvas darbo vietas ir (ar) kandidatus peržiūrėjimą. Nepaisant to, Paslaugų teikėjas nedalyvauja derybose tarp darbo ieškančio asmens ir darbo pasiūlymo teikėjo, taip pat netarpininkauja sudarant darbo sutartį. Naudojimasis Internetine svetaine ar Paslaugomis negarantuoja darbo ar tinkamo darbuotojo Lankytojui suradimą.

Paslaugas Interneto svetainėje teikia „Mankis“ MB, juridinio asmens kodas 305010446, registruotos buveinės adresas Bajorų kelias 15-29, Vilnius (toliau – Paslaugų teikėjas).

Sutikimas su Taisyklėmis

Šios Taisyklės apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę Interneto svetainėje ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų (toliau – Lankytojai).

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Taisyklių, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir (ar) pasinaudoja visomis ir (ar) bet kuria iš paslaugų. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Taisyklių nuostata, praranda teisę lankytis Interneto svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

Intelektinės nuosavybės apsauga

  • Visi Interneto svetainės ir paslaugų teikime naudojami elementai, įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ženklus, logotipus, pavadinimus, šias Taisykles, Paslaugų teikėjo privatumo politiką https://extrajoby.com/privacy-policy (toliau – Privatumo politika), duomenų bazes ir visą kitą medžiagą, esančią Interneto svetainėje ar skirtą jai aptarnauti, o taip pat bet kurio Interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas išimtinai priklauso tik Paslaugų teikėjui.


Lankytojų registracija 

Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Interneto svetaine ir paslaugomis galima tik registruotiems Interneto svetainės Lankytojams, sutikusiems su Taisyklėmis ir susipažinusiems su Privatumo politika.

Registracija Interneto svetainėje yra nemokama.

Norėdamas tapti registruotu Interneto svetainės Lankytoju, asmuo privalo Interneto svetainėje užpildyti registracijos anketą. Registracijos metu Lankytojas nurodo savo vardą, pavardę (jei Lankytojas yra fizinis asmuo), pavadinimą (jei Lankytojas yra juridinis asmuo),  kontaktinius duomenis ir kitą aktualią informaciją bei sukuria savo prisijungimo slaptažodžius.

Registracijos Interneto svetainėje metu Lankytojas įsipareigoja pateikti tik tikslius, teisingus ir išsamius duomenis.

Klausimai, kurie yra susiję su Lankytojų duomenų rinkimu, kaupimu, sisteminimu, naudojimu ir tvarkymu, yra reglamentuoti Privatumo politikoje, kuri yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.

Sutikęs su Taisyklėmis ir susipažinęs su Privatumo politika bei pateikęs visus registracijai reikalingus duomenis, Lankytojas į savo elektroninio pašto dėžutę gauna patvirtinimą apie sėkmingą registraciją.

Teisės ir pareigos

Lankytojas įsipareigoja:

Nesinaudoti Interneto svetaine ir Interneto svetainės paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Interneto svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Interneto svetaine ir (ar) paslaugomis.

Be išankstinio raštiško Paslaugų teikėjo sutikimo nekopijuoti (neatgaminti), nekeisti, nepritaikyti ar kitaip nenaudoti bet kurio iš Interneto svetainėje ir Paslaugų teikime naudojamų elementų, įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ženklų, logotipų, pavadinimų, šių Taisyklių, Privatumo politikos, duomenų bazių ir visos kitos medžiagos, esančios Interneto svetainėje ar skirtos jai aptarnauti, o taip pat bet kurio Interneto svetainės puslapio pateikimo, vaizdo bei dizaino.

Nebandyti tirti ar tikrinti bet kurios sistemos ar tinklo, naudojamo Interneto svetainės veikimui ir paslaugų teikimui, pažeidžiamumo, nepažeisti jokių saugumo ar autentifikavimo priemonių, nebandyti iššifruoti, dekompiliuoti (reverse engineer), ardyti ar modifikuoti programinės įrangos ar duomenų bazių, naudojamų paslaugų teikimui, ar bet kurios kitos dalies, skirtos paslaugų teikimui.

Nepažeidinėti jokių taikytinų teisės aktų reikalavimų, šių Taisyklių ar Privatumo politikos.

Paslaugų teikėjas turi teisę:

  • Nenurodydamas priežasties atsisakyti patvirtinti Lankytojo registraciją.
  • Be jokio išankstinio įspėjimo panaikinti Lankytojo registraciją, užblokuoti / uždrausti jo IP adresą, jei mano, kad Lankytojas pažeidė bet kurią iš šių Taisyklių ir (ar) Privatumo politikos nuostatų.

Keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, talpinamą Interneto svetainėje.

Bet kada be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Interneto svetainės veiklą.

Atsakomybė

Lankytojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Interneto svetainės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

Lankytojas, naudodamasis Internetine svetaine ir (ar) Paslaugomis bei priimdamas Skelbimuose esančius pasiūlymus, veikia savarankiškai ir pats atsako už visas iš tokių veiksmų bei savo elgesio kylančias pasekmes bei prievoles.

Lankytojas taip pat supranta ir sutinka su tuo, kad Internetinė svetainė ir (ar) Paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų Paslaugų teikėjo patvirtinimų ar garantijų, kad Internetinė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ir tretiesiems asmenims.

Lankytojas, kuris naudojasi paslaugomis, nesilaikydamas Taisyklių, Privatumo politikos ir (ar) bet kokių taikytinų teisės aktų, privalo atlyginti Paslaugų teikėjo patirtą žalą ir nuostolius. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Internetine svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų teikėjui nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Internetine svetaine ir (ar) Paslaugomis.

Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš arba susijęs su paslaugomis, šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, ar šių Taisyklių ir Privatumo politikos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu turi būti sprendžiamas tarpusavio derybomis. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Lankytojas prašymą ir (ar) skundą dėl Internetinės svetainės veiklos ir Paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Paslaugų teikėjui info@extrajoby.com. Paslaugų teikėjas į skundus ir prašymus atsako per 30 kalendorinių dienų.

Pakeitimai

Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Interneto svetainėje.

Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir (ar) Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais.

Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Interneto svetaine ir (ar) Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Kitos sąlygos

Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

Lankytojas neturi teisės be Paslaugų teikėjo išankstinio raštiško sutikimo perleisti savo teises ir (ar) įsipareigojimus pagal šias Taisykles ar Privatumo politiką.

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojame slapukus (cookies). Paspausdami ant mygtuko "Sutinku", arba toliau naršydami, Jūs išreiškiate savo sutikimą. Daugiau apie slapukus rasite čia. Sutikimą bet kada galite atšaukti savo naršyklės nustatymuose arba spausdami nesutinku, bei ištrindami įrašytus slapukus.
Sutinku
×